ماژول تصویر
ماژول تصویر

پچ کورد بدون شیلد Cat5e UTP

ماژول تصویر

پچ کورد بدون شیلد فلت ( تخت)

ماژول تصویر

پچ کورد شیلدار Cat 5e STP

ماژول تصویر

پچ کورد شیلدار Cat 6 STP

ماژول تصویر

پچ کورد شیلدار Cat 6A STP