آیکون ها

بسته های آیکون در قالب ، همه حوزه ها و استایل ها را در بر می گیرد.

درباره آیکون ها

ماژول تصویر
توضیحات کوتاه

شما ممکن است یکی از 1700 آیکون موجود در قالب را انتخاب کنید. آنها استایل ها و حوزه های مختلفی را پوشش می دهند ، بنابراین شما می توانید مطمئن باشید که به طور مرتب سایت شما را جلب می کند. خطوط تیز قلع مناسب برای سایتهای مینیمالیستی هستند و از محتوای اصلی منحرف نمی شوند.

استایل – پیش فرض؛ طرح بندی – در دسترس نیست؛ گزینه های داخل – پیش فرض؛

تماشای فیلم ماژول
برای کیفیت بهتر از 1080p استفاده کنید.
 • dfd-icon-celsius
 • dfd-icon-clear_day
 • dfd-icon-clear_night
 • dfd-icon-cloud_thunder
 • dfd-icon-cloud_wind
 • dfd-icon-cloudy
 • dfd-icon-cloudy_rain
 • dfd-icon-compass_east
 • dfd-icon-compass_east_south
 • dfd-icon-compass_north
 • dfd-icon-compass_north_east
 • dfd-icon-compass_south
 • dfd-icon-compass_south_west
 • dfd-icon-compass_west
 • dfd-icon-compass_west_north
 • dfd-icon-fahrenheit
 • dfd-icon-hail
 • dfd-icon-hail_snow
 • dfd-icon-hail_warning
 • dfd-icon-heavy_rain
 • dfd-icon-heavy_rain_day
 • dfd-icon-heavy_rain_night
 • dfd-icon-heavy_rain_snow
 • dfd-icon-heavy_snow
 • dfd-icon-humidity
 • dfd-icon-light_rain
 • dfd-icon-light_rain_day
 • dfd-icon-light_rain_night
 • dfd-icon-light_snow
 • dfd-icon-mist
 • dfd-icon-moon_cloud
 • dfd-icon-moon_rain
 • dfd-icon-rain_thunder
 • dfd-icon-rain_warning
 • dfd-icon-rainbow
 • dfd-icon-sleet
 • dfd-icon-small_humidity
 • dfd-icon-small_mist
 • dfd-icon-snow
 • dfd-icon-sun_cloud
 • dfd-icon-sun_rain
 • dfd-icon-sunrise_1
 • dfd-icon-sunrise_2
 • dfd-icon-sunset_1
 • dfd-icon-sunset_2
 • dfd-icon-thermometer_0
 • dfd-icon-thermometer_25
 • dfd-icon-thermometer_50
 • dfd-icon-thermometer_100
 • dfd-icon-thunder
 • dfd-icon-thunder_warning
 • dfd-icon-wind
 • dfd-icon-wind_hail
 • dfd-icon-wind_rain
 • dfd-icon-axe
 • dfd-icon-bomb_1
 • dfd-icon-bomb_2
 • dfd-icon-brass_knuckle
 • dfd-icon-bullet
 • dfd-icon-catapult
 • dfd-icon-flail
 • dfd-icon-flashlight
 • dfd-icon-gas_mask
 • dfd-icon-grenade
 • dfd-icon-gun_1
 • dfd-icon-gun_2
 • dfd-icon-hammer
 • dfd-icon-knife_1
 • dfd-icon-knife_2
 • dfd-icon-mace
 • dfd-icon-molotov_cocktail
 • dfd-icon-noode
 • dfd-icon-nuclear_explosion
 • dfd-icon-nunchucks
 • dfd-icon-raygun
 • dfd-icon-razor_blade
 • dfd-icon-sai
 • dfd-icon-shuriken_1
 • dfd-icon-shuriken_2
 • dfd-icon-slingshot
 • dfd-icon-swiss_army_knife
 • dfd-icon-tank
 • dfd-icon-target
 • dfd-icon-tnt
 • dfd-icon-builder
 • dfd-icon-businessman
 • dfd-icon-chat
 • dfd-icon-contact
 • dfd-icon-diver
 • dfd-icon-doctor
 • dfd-icon-gardener
 • dfd-icon-group_1
 • dfd-icon-group_2
 • dfd-icon-judge
 • dfd-icon-mobile
 • dfd-icon-player
 • dfd-icon-policeman
 • dfd-icon-referee
 • dfd-icon-student
 • dfd-icon-transfer_1
 • dfd-icon-transfer_2
 • dfd-icon-user
 • dfd-icon-user_2
 • dfd-icon-user_3
 • dfd-icon-user_block
 • dfd-icon-user_check
 • dfd-icon-user_close
 • dfd-icon-user_downgrade
 • dfd-icon-user_like
 • dfd-icon-user_list
 • dfd-icon-user_location
 • dfd-icon-user_lock
 • dfd-icon-user_mail
 • dfd-icon-user_man
 • dfd-icon-user_minus
 • dfd-icon-user_money
 • dfd-icon-user_plus
 • dfd-icon-user_question
 • dfd-icon-user_search
 • dfd-icon-user_setting
 • dfd-icon-user_star
 • dfd-icon-user_upgrade
 • dfd-icon-user_woman
 • dfd-icon-users
 • dfd-icon-acropolis
 • dfd-icon-backpack
 • dfd-icon-baggage
 • dfd-icon-beach
 • dfd-icon-big_ben
 • dfd-icon-brandenburg_gate
 • dfd-icon-bush_al_arab
 • dfd-icon-Capitol
 • dfd-icon-castle_1
 • dfd-icon-castle_2
 • dfd-icon-castle_3
 • dfd-icon-christ_the_redeemer
 • dfd-icon-compass_1
 • dfd-icon-compass_2
 • dfd-icon-door_tag_1
 • dfd-icon-door_tag_2
 • dfd-icon-Eiffel_tower
 • dfd-icon-ferris_wheel
 • dfd-icon-grill
 • dfd-icon-hagia_sophia
 • dfd-icon-hotel
 • dfd-icon-jellyfish
 • dfd-icon-life_jacket
 • dfd-icon-lighthouse
 • dfd-icon-lounge_chair
 • dfd-icon-luggage_cart
 • dfd-icon-mesoamerican_pyramids
 • dfd-icon-mountains
 • dfd-icon-palm
 • dfd-icon-passport
 • dfd-icon-petronas_towers
 • dfd-icon-picnic_table
 • dfd-icon-pyramids
 • dfd-icon-reception-bell
 • dfd-icon-scuba_1
 • dfd-icon-scuba_2
 • dfd-icon-sheep_wheel
 • dfd-icon-shinto_shrine
 • dfd-icon-snorkel
 • dfd-icon-sphinx
 • dfd-icon-st_Basils_cathedral
 • dfd-icon-surf
 • dfd-icon-swimfin
 • dfd-icon-taj_mahal
 • dfd-icon-tent
 • dfd-icon-tipi
 • dfd-icon-towel
 • dfd-icon-tower_bridge
 • dfd-icon-trailer
 • dfd-icon-windsurf
 • dfd-icon-battery_car
 • dfd-icon-bicycle
 • dfd-icon-bicycle_retro
 • dfd-icon-bus_1
 • dfd-icon-bus_2
 • dfd-icon-cableway
 • dfd-icon-car_1
 • dfd-icon-car_2
 • dfd-icon-chassis
 • dfd-icon-cone
 • dfd-icon-helicopter
 • dfd-icon-hot-air
 • dfd-icon-light
 • dfd-icon-lorry
 • dfd-icon-pickup
 • dfd-icon-plane_1
 • dfd-icon-plane_2
 • dfd-icon-plane_landing
 • dfd-icon-plane_take-off
 • dfd-icon-road
 • dfd-icon-rocket
 • dfd-icon-sailboat
 • dfd-icon-satellite
 • dfd-icon-scooter_1
 • dfd-icon-scooter_2
 • dfd-icon-shift
 • dfd-icon-ship_1
 • dfd-icon-ship_2
 • dfd-icon-speedometer
 • dfd-icon-station_electric
 • dfd-icon-station_oil
 • dfd-icon-steering_wheel
 • dfd-icon-submarine
 • dfd-icon-train_1
 • dfd-icon-train_2
 • dfd-icon-truck_1
 • dfd-icon-truck_2
 • dfd-icon-trum_1
 • dfd-icon-trum_2
 • dfd-icon-unicycle
 • dfd-icon-alarm
 • dfd-icon-alarm_clock
 • dfd-icon-alarm_off
 • dfd-icon-alarm_snooze
 • dfd-icon-calendar
 • dfd-icon-calendar_date
 • dfd-icon-calendar_month
 • dfd-icon-clock_1
 • dfd-icon-clock_2
 • dfd-icon-clock_3
 • dfd-icon-cuckoo_clock
 • dfd-icon-hour_glass_1
 • dfd-icon-hour_glass_2
 • dfd-icon-mobile_clock
 • dfd-icon-watch_1
 • dfd-icon-watch_2
 • dfd-icon-watch_3_4
 • dfd-icon-align_center
 • dfd-icon-align_left
 • dfd-icon-align_right
 • dfd-icon-all_caps
 • dfd-icon-baseline_shift
 • dfd-icon-columns_2
 • dfd-icon-columns_3
 • dfd-icon-decrease_indent
 • dfd-icon-grid_4
 • dfd-icon-grid_9
 • dfd-icon-increase_indent
 • dfd-icon-justify
 • dfd-icon-leading
 • dfd-icon-left_indent
 • dfd-icon-list_bulleted
 • dfd-icon-list_check
 • dfd-icon-list_numbered
 • dfd-icon-pilcrow
 • dfd-icon-right_indent
 • dfd-icon-small_caps
 • dfd-icon-strikethrough
 • dfd-icon-subscript
 • dfd-icon-superscript
 • dfd-icon-underline
 • dfd-icon-vertical_scale
 • dfd-icon-archery
 • dfd-icon-arena
 • dfd-icon-barbell
 • dfd-icon-barbell_2
 • dfd-icon-baseball
 • dfd-icon-basketball
 • dfd-icon-basketball_court
 • dfd-icon-basketball_hoop
 • dfd-icon-billiards
 • dfd-icon-billiards_ball
 • dfd-icon-bow_and_arrow
 • dfd-icon-bowling_ball
 • dfd-icon-bowling_pin
 • dfd-icon-cards_clubs
 • dfd-icon-cards_diamonds
 • dfd-icon-cards_hearts
 • dfd-icon-cards_spades
 • dfd-icon-champion
 • dfd-icon-champion_1_place
 • dfd-icon-champion_star
 • dfd-icon-chess_bishop
 • dfd-icon-chess_king
 • dfd-icon-chess_knight
 • dfd-icon-chess_pawn
 • dfd-icon-chess_queen
 • dfd-icon-chess_rook
 • dfd-icon-cleat
 • dfd-icon-cricket
 • dfd-icon-cup
 • dfd-icon-cup_1_place
 • dfd-icon-cup_star
 • dfd-icon-curling_stone
 • dfd-icon-dart
 • dfd-icon-fencing
 • dfd-icon-field_goal
 • dfd-icon-finish
 • dfd-icon-goal
 • dfd-icon-golf
 • dfd-icon-golf_bag
 • dfd-icon-golfing
 • dfd-icon-hockey
 • dfd-icon-ice_skate
 • dfd-icon-kayak
 • dfd-icon-medal
 • dfd-icon-medal_1_place
 • dfd-icon-medal_2
 • dfd-icon-medal_star
 • dfd-icon-paddles
 • dfd-icon-ping_pong
 • dfd-icon-player2
 • dfd-icon-podium
 • dfd-icon-pogo-stick
 • dfd-icon-punch_bag
 • dfd-icon-referee2
 • dfd-icon-ribbon
 • dfd-icon-ribbon_1_place
 • dfd-icon-ribbon_star
 • dfd-icon-rollerblade
 • dfd-icon-rugby_ball
 • dfd-icon-sailboat2
 • dfd-icon-scoreboard
 • dfd-icon-shuttlecocks
 • dfd-icon-skateboard
 • dfd-icon-skiing
 • dfd-icon-skipping
 • dfd-icon-soccer_ball
 • dfd-icon-soccer_field
 • dfd-icon-star
 • dfd-icon-start
 • dfd-icon-stopwatch_1
 • dfd-icon-stopwatch_2
 • dfd-icon-target2
 • dfd-icon-tennis_ball_1
 • dfd-icon-tennis_ball_2
 • dfd-icon-tennis_court
 • dfd-icon-tennis_raket
 • dfd-icon-time_clock
 • dfd-icon-water_bottle
 • dfd-icon-weight
 • dfd-icon-whistle
 • dfd-icon-hours
 • dfd-icon-airplane
 • dfd-icon-ATM_card
 • dfd-icon-ATM_money
 • dfd-icon-bag
 • dfd-icon-bank
 • dfd-icon-bank_card
 • dfd-icon-bank_card_security
 • dfd-icon-banknote
 • dfd-icon-banknotes
 • dfd-icon-bar_graph_1
 • dfd-icon-bar_graph_2
 • dfd-icon-bar_graph_drop
 • dfd-icon-bar_graph_growth
 • dfd-icon-bar_graph_horizontal
 • dfd-icon-bar_graph_vertical
 • dfd-icon-barcode
 • dfd-icon-barcode_search
 • dfd-icon-basket_1
 • dfd-icon-basket_2
 • dfd-icon-basket_3
 • dfd-icon-basket_4
 • dfd-icon-basket_5
 • dfd-icon-basket_6
 • dfd-icon-basket_full
 • dfd-icon-box_1
 • dfd-icon-box_2
 • dfd-icon-box_3
 • dfd-icon-box_isometric
 • dfd-icon-box_search
 • dfd-icon-briefcase
 • dfd-icon-buy
 • dfd-icon-calculator
 • dfd-icon-candlestick_chart
 • dfd-icon-car_24
 • dfd-icon-car_express
 • dfd-icon-case
 • dfd-icon-cash_register
 • dfd-icon-certificate
 • dfd-icon-check
 • dfd-icon-clipboard
 • dfd-icon-close
 • dfd-icon-coins
 • dfd-icon-coins_collect
 • dfd-icon-comb
 • dfd-icon-cut
 • dfd-icon-delivery_1
 • dfd-icon-delivery_2
 • dfd-icon-dollar
 • dfd-icon-dress
 • dfd-icon-euro
 • dfd-icon-eyeware
 • dfd-icon-gift_wrap
 • dfd-icon-graph
 • dfd-icon-graph_growth
 • dfd-icon-hanger
 • dfd-icon-hanger_clothing
 • dfd-icon-headphones
 • dfd-icon-heart
 • dfd-icon-high_heels
 • dfd-icon-insert_coin
 • dfd-icon-lipstick
 • dfd-icon-mascara
 • dfd-icon-moneybag
 • dfd-icon-moneybag_dollar
 • dfd-icon-moneybag_euro
 • dfd-icon-new
 • dfd-icon-open
 • dfd-icon-pants
 • dfd-icon-paper
 • dfd-icon-parfume
 • dfd-icon-pie_chart_1
 • dfd-icon-pie_chart_2
 • dfd-icon-pie_chart_3
 • dfd-icon-piggy_bank
 • dfd-icon-piggy_bank_add
 • dfd-icon-piggy_bank_coin
 • dfd-icon-piggy_bank_input
 • dfd-icon-piggy_bank_output
 • dfd-icon-piggy_bank_remove
 • dfd-icon-sale_1
 • dfd-icon-sale_2
 • dfd-icon-sale_3
 • dfd-icon-scales
 • dfd-icon-ship
 • dfd-icon-shoes
 • dfd-icon-shop
 • dfd-icon-shopping_bag_1
 • dfd-icon-shopping_bag_2
 • dfd-icon-star2
 • dfd-icon-storage_box
 • dfd-icon-strongbox
 • dfd-icon-suit
 • dfd-icon-tag
 • dfd-icon-trash
 • dfd-icon-trolley_1
 • dfd-icon-trolley_2
 • dfd-icon-trolley_3
 • dfd-icon-trolley_add
 • dfd-icon-trolley_check
 • dfd-icon-trolley_close
 • dfd-icon-trolley_full
 • dfd-icon-trolley_input
 • dfd-icon-trolley_like
 • dfd-icon-trolley_output
 • dfd-icon-trolley_remove
 • dfd-icon-trolley_settings
 • dfd-icon-t-shirt
 • dfd-icon-underware
 • dfd-icon-wallet_1
 • dfd-icon-wallet_2
 • dfd-icon-warehouse
 • dfd-icon-cloud
 • dfd-icon-cloud_block
 • dfd-icon-cloud_check
 • dfd-icon-cloud_close
 • dfd-icon-cloud_download
 • dfd-icon-cloud_edit
 • dfd-icon-cloud_lock
 • dfd-icon-cloud_minus
 • dfd-icon-cloud_plus
 • dfd-icon-cloud_refresh
 • dfd-icon-cloud_reload
 • dfd-icon-cloud_settings
 • dfd-icon-cloud_upload
 • dfd-icon-database
 • dfd-icon-database_block
 • dfd-icon-database_check
 • dfd-icon-database_clock
 • dfd-icon-database_close
 • dfd-icon-database_doengrade
 • dfd-icon-database_edit
 • dfd-icon-database_electric
 • dfd-icon-database_error
 • dfd-icon-database_lock
 • dfd-icon-database_minus
 • dfd-icon-database_plus
 • dfd-icon-database_repair
 • dfd-icon-database_search
 • dfd-icon-database_settings
 • dfd-icon-database_upgrade
 • dfd-icon-server_1
 • dfd-icon-server_2
 • dfd-icon-server_block
 • dfd-icon-server_computer
 • dfd-icon-server_downgrade
 • dfd-icon-server_lock
 • dfd-icon-server_repair
 • dfd-icon-server_search
 • dfd-icon-server_settings
 • dfd-icon-server_upgrade
 • dfd-icon-servers
 • dfd-icon-alien
 • dfd-icon-anemometer
 • dfd-icon-bacterium
 • dfd-icon-biohazard
 • dfd-icon-chemical_weapon
 • dfd-icon-deuterium
 • dfd-icon-evolution
 • dfd-icon-hydrogen
 • dfd-icon-molecule
 • dfd-icon-mouse
 • dfd-icon-observatory_1
 • dfd-icon-observatory_2
 • dfd-icon-Petri_dish
 • dfd-icon-planet
 • dfd-icon-quadcopter
 • dfd-icon-robot
 • dfd-icon-skeleton
 • dfd-icon-telescope
 • dfd-icon-ufo
 • dfd-icon-water_molecule
 • dfd-icon-area_1
 • dfd-icon-area_2
 • dfd-icon-armchair
 • dfd-icon-axe2
 • dfd-icon-bank2
 • dfd-icon-bath
 • dfd-icon-bed
 • dfd-icon-brush
 • dfd-icon-building_1
 • dfd-icon-building_2
 • dfd-icon-building_office
 • dfd-icon-bulb
 • dfd-icon-cabinet
 • dfd-icon-chair
 • dfd-icon-church
 • dfd-icon-crane
 • dfd-icon-curtains
 • dfd-icon-director_chair
 • dfd-icon-door
 • dfd-icon-downstairs
 • dfd-icon-factory
 • dfd-icon-fence
 • dfd-icon-floor_plan
 • dfd-icon-fridge
 • dfd-icon-hammer2
 • dfd-icon-hanger_floor
 • dfd-icon-hard_hat
 • dfd-icon-height
 • dfd-icon-house_1
 • dfd-icon-house_2
 • dfd-icon-house_lock
 • dfd-icon-house_love
 • dfd-icon-house_plan
 • dfd-icon-house_sale
 • dfd-icon-house_search
 • dfd-icon-house_sell
 • dfd-icon-house_window
 • dfd-icon-lamp_1
 • dfd-icon-lamp_2
 • dfd-icon-mail_box
 • dfd-icon-mirror
 • dfd-icon-moving
 • dfd-icon-office_table
 • dfd-icon-paint_roller
 • dfd-icon-rent
 • dfd-icon-sale
 • dfd-icon-saw
 • dfd-icon-screwdriver
 • dfd-icon-shop2
 • dfd-icon-shovel
 • dfd-icon-sofa
 • dfd-icon-sold
 • dfd-icon-swiming_pool
 • dfd-icon-table
 • dfd-icon-table_chair
 • dfd-icon-tape_line
 • dfd-icon-toilet
 • dfd-icon-toilet_paper
 • dfd-icon-tree
 • dfd-icon-trowel
 • dfd-icon-TV
 • dfd-icon-upstairs
 • dfd-icon-warehouse2
 • dfd-icon-washer
 • dfd-icon-clipboard2
 • dfd-icon-clipboard_block
 • dfd-icon-clipboard_check
 • dfd-icon-clipboard_close
 • dfd-icon-clipboard_favorite
 • dfd-icon-clipboard_minus
 • dfd-icon-clipboard_money
 • dfd-icon-clipboard_plus
 • dfd-icon-clipboard_question
 • dfd-icon-clipboard_settings
 • dfd-icon-note
 • dfd-icon-note_block
 • dfd-icon-note_check
 • dfd-icon-note_close
 • dfd-icon-note_favorite
 • dfd-icon-note_minus
 • dfd-icon-note_money
 • dfd-icon-note_plus
 • dfd-icon-note_question
 • dfd-icon-note_settings
 • dfd-icon-ambulance
 • dfd-icon-atom
 • dfd-icon-band_aid_1
 • dfd-icon-band_aid_2
 • dfd-icon-blister_pack
 • dfd-icon-blood_minus
 • dfd-icon-blood_plus
 • dfd-icon-blood_pressure_meter
 • dfd-icon-book_med
 • dfd-icon-bottle_1
 • dfd-icon-bottle_2
 • dfd-icon-cardiograph
 • dfd-icon-case_med
 • dfd-icon-chemistry
 • dfd-icon-clipboard3
 • dfd-icon-clipboard_pulse
 • dfd-icon-cross
 • dfd-icon-crutch
 • dfd-icon-DNA
 • dfd-icon-doctor2
 • dfd-icon-dropper
 • dfd-icon-eye
 • dfd-icon-female
 • dfd-icon-flask
 • dfd-icon-glasses
 • dfd-icon-heart_pulse
 • dfd-icon-hospital_1
 • dfd-icon-hospital_2
 • dfd-icon-hospital_3
 • dfd-icon-hospital_bed
 • dfd-icon-IV_bag_1
 • dfd-icon-IV_bag_2
 • dfd-icon-male
 • dfd-icon-med_monitor
 • dfd-icon-microscope
 • dfd-icon-nurse
 • dfd-icon-pill
 • dfd-icon-round_flask
 • dfd-icon-scales2
 • dfd-icon-stethoscope
 • dfd-icon-stretcher
 • dfd-icon-syringe_1
 • dfd-icon-syringe_2
 • dfd-icon-tablet
 • dfd-icon-test_tube
 • dfd-icon-thermometer
 • dfd-icon-tooth
 • dfd-icon-toothbrush
 • dfd-icon-wheelchair_1
 • dfd-icon-wheelchair_2
 • dfd-icon-aperture
 • dfd-icon-cassette
 • dfd-icon-clapperboard
 • dfd-icon-dj_1
 • dfd-icon-dj_2
 • dfd-icon-drum
 • dfd-icon-eject
 • dfd-icon-eject2
 • dfd-icon-equalizer
 • dfd-icon-film
 • dfd-icon-film_strip
 • dfd-icon-first
 • dfd-icon-first2
 • dfd-icon-gramophone
 • dfd-icon-guitar
 • dfd-icon-headphones2
 • dfd-icon-ipod_1
 • dfd-icon-ipod_2
 • dfd-icon-last
 • dfd-icon-last2
 • dfd-icon-metronome
 • dfd-icon-microphone_1
 • dfd-icon-microphone_2
 • dfd-icon-microphone_3
 • dfd-icon-next
 • dfd-icon-next2
 • dfd-icon-note_1
 • dfd-icon-note_2
 • dfd-icon-note_3
 • dfd-icon-note_4
 • dfd-icon-palaroid
 • dfd-icon-pan_flute
 • dfd-icon-pause
 • dfd-icon-pause2
 • dfd-icon-phone_note
 • dfd-icon-photo
 • dfd-icon-photo_block
 • dfd-icon-photo_center
 • dfd-icon-photo_download
 • dfd-icon-photo_flower
 • dfd-icon-photo_landscape
 • dfd-icon-photo_man
 • dfd-icon-photo_trio
 • dfd-icon-photo_upload
 • dfd-icon-photocamera_1
 • dfd-icon-photocamera_2
 • dfd-icon-photocamera_3
 • dfd-icon-photocamera_4
 • dfd-icon-photocamera_light
 • dfd-icon-photocamera_tripod
 • dfd-icon-photocamera_upload
 • dfd-icon-photos
 • dfd-icon-piano_1
 • dfd-icon-piano_2
 • dfd-icon-piano_chair
 • dfd-icon-play
 • dfd-icon-play2
 • dfd-icon-play_film
 • dfd-icon-play_presentation
 • dfd-icon-player3
 • dfd-icon-previous
 • dfd-icon-previous2
 • dfd-icon-record
 • dfd-icon-recorder
 • dfd-icon-speaker_1
 • dfd-icon-speaker_2
 • dfd-icon-stop
 • dfd-icon-ticket
 • dfd-icon-trumpet
 • dfd-icon-tuning_fork
 • dfd-icon-TV2
 • dfd-icon-videocamera_1
 • dfd-icon-videocamera_2
 • dfd-icon-videocamera_3
 • dfd-icon-videocamera_4
 • dfd-icon-volume
 • dfd-icon-volume_check
 • dfd-icon-volume_max
 • dfd-icon-volume_middle
 • dfd-icon-volume_min
 • dfd-icon-volume_minus
 • dfd-icon-volume_mute
 • dfd-icon-volume_off
 • dfd-icon-volume_plus
 • dfd-icon-compass
 • dfd-icon-directions_1
 • dfd-icon-directions_2
 • dfd-icon-earth
 • dfd-icon-flag
 • dfd-icon-flag_location_1
 • dfd-icon-flag_location_2
 • dfd-icon-globe
 • dfd-icon-map
 • dfd-icon-map_marker
 • dfd-icon-map_pin
 • dfd-icon-map_way
 • dfd-icon-marker
 • dfd-icon-marker_close
 • dfd-icon-marker_location_1
 • dfd-icon-marker_location_2
 • dfd-icon-marker_location_3
 • dfd-icon-marker_minus
 • dfd-icon-marker_plus
 • dfd-icon-marker_star
 • dfd-icon-navigation
 • dfd-icon-near_me
 • dfd-icon-pin
 • dfd-icon-pin_location_1
 • dfd-icon-pin_location_2
 • dfd-icon-signpost_1
 • dfd-icon-signpost_2
 • dfd-icon-signpost_3
 • dfd-icon-target3
 • dfd-icon-user_location2
 • dfd-icon-anchor
 • dfd-icon-ankh
 • dfd-icon-attention
 • dfd-icon-ban
 • dfd-icon-battery
 • dfd-icon-battery_average
 • dfd-icon-battery_full
 • dfd-icon-battery_low
 • dfd-icon-block
 • dfd-icon-book
 • dfd-icon-bookmark
 • dfd-icon-briefcase2
 • dfd-icon-brouser_cursor
 • dfd-icon-browser
 • dfd-icon-browser_404
 • dfd-icon-browser_favorite
 • dfd-icon-browser_html
 • dfd-icon-browser_search
 • dfd-icon-browser_settings
 • dfd-icon-browser_website
 • dfd-icon-bulb_1
 • dfd-icon-bulb_2
 • dfd-icon-calculator2
 • dfd-icon-calendar2
 • dfd-icon-calendar_date2
 • dfd-icon-call_end
 • dfd-icon-call_incoming
 • dfd-icon-call_outgoing
 • dfd-icon-cigarette
 • dfd-icon-circle_check
 • dfd-icon-circle_delete
 • dfd-icon-circle_division
 • dfd-icon-circle_down
 • dfd-icon-circle_equal
 • dfd-icon-circle_left
 • dfd-icon-circle_minus
 • dfd-icon-circle_plus
 • dfd-icon-circle_right
 • dfd-icon-circle_up
 • dfd-icon-click
 • dfd-icon-clip
 • dfd-icon-code
 • dfd-icon-coding
 • dfd-icon-compasses
 • dfd-icon-computer_1
 • dfd-icon-computer_2
 • dfd-icon-computer_analytics
 • dfd-icon-computer_key
 • dfd-icon-computer_music
 • dfd-icon-computer_network
 • dfd-icon-computer_phone
 • dfd-icon-computer_search
 • dfd-icon-computer_settings
 • dfd-icon-condom_1
 • dfd-icon-condom_2
 • dfd-icon-contacts
 • dfd-icon-controller
 • dfd-icon-court
 • dfd-icon-cross2
 • dfd-icon-diamond
 • dfd-icon-diamond_ring
 • dfd-icon-diod
 • dfd-icon-domino
 • dfd-icon-earphones
 • dfd-icon-earphones_microphone
 • dfd-icon-eye2
 • dfd-icon-film2
 • dfd-icon-funnel
 • dfd-icon-graduation_cap
 • dfd-icon-image
 • dfd-icon-input
 • dfd-icon-key_1
 • dfd-icon-key_2
 • dfd-icon-key_3
 • dfd-icon-laptop
 • dfd-icon-lifebuoy
 • dfd-icon-lock
 • dfd-icon-lock_open
 • dfd-icon-magnet
 • dfd-icon-mail_inbox
 • dfd-icon-mail_outbox
 • dfd-icon-megaphone
 • dfd-icon-menorah
 • dfd-icon-microphone
 • dfd-icon-mouse2
 • dfd-icon-network
 • dfd-icon-newspaper
 • dfd-icon-no_smoking
 • dfd-icon-open_book
 • dfd-icon-output
 • dfd-icon-peace
 • dfd-icon-pen
 • dfd-icon-pencil_1
 • dfd-icon-pencil_2
 • dfd-icon-phone
 • dfd-icon-photo2
 • dfd-icon-pin2
 • dfd-icon-presentation_1
 • dfd-icon-presentation_2
 • dfd-icon-presentation_3
 • dfd-icon-price_tag
 • dfd-icon-printer
 • dfd-icon-printer_check
 • dfd-icon-printer_error
 • dfd-icon-radio
 • dfd-icon-rook
 • dfd-icon-school_bus
 • dfd-icon-settings_1
 • dfd-icon-settings_2
 • dfd-icon-star_of_David
 • dfd-icon-strategy
 • dfd-icon-tablet2
 • dfd-icon-target4
 • dfd-icon-targeting
 • dfd-icon-umbrella
 • dfd-icon-user2
 • dfd-icon-yin_yang
 • dfd-icon-zoom
 • dfd-icon-zoom_in
 • dfd-icon-zoom_out
 • dfd-icon-bleach_any
 • dfd-icon-chlorine_allowed
 • dfd-icon-do_not_bleach
 • dfd-icon-do_not_dry
 • dfd-icon-do_not_dry_clean
 • dfd-icon-do_not_iron
 • dfd-icon-do_not_steam
 • dfd-icon-do_not_tumble_dry
 • dfd-icon-do_not_wash
 • dfd-icon-do_not_wring
 • dfd-icon-drip_dry
 • dfd-icon-dry
 • dfd-icon-dry_clean
 • dfd-icon-dry_clean_any_solvent
 • dfd-icon-dry_clean_any_solvent_exept
 • dfd-icon-dry_clean
 • dfd-icon-dry_clean_petroleum_solvet_only
 • dfd-icon-dry_clean_petroleum_solvet_only_gentle
 • dfd-icon-dry_flat
 • dfd-icon-dry_in_shade
 • dfd-icon-hand_wash
 • dfd-icon-iron_any_temperature_steam_or_dry
 • dfd-icon-iron_high_heat
 • dfd-icon-iron_low_heat
 • dfd-icon-iron_medium_heat
 • dfd-icon-line_dry
 • dfd-icon-machine_wash
 • dfd-icon-machine_wash_30
 • dfd-icon-machine_wash_40
 • dfd-icon-machine_wash_50
 • dfd-icon-machine_wash_60
 • dfd-icon-machine_wash_70
 • dfd-icon-machine_wash_95
 • dfd-icon-machine_wash_cold
 • dfd-icon-machine_wash_gentle
 • dfd-icon-machine_wash_hot_1
 • dfd-icon-machine_wash_hot_2
 • dfd-icon-machine_wash_hot_3
 • dfd-icon-machine_wash_hot_4
 • dfd-icon-machine_wash_permanent_press
 • dfd-icon-machine_wash_warm
 • dfd-icon-non-chlorine_bleach
 • dfd-icon-tumble_dry_gentle
 • dfd-icon-tumble_dry_normal
 • dfd-icon-tumble_dry_normal_high_heat
 • dfd-icon-tumble_dry_normal_low_heat
 • dfd-icon-tumble_dry_normal_medium_heat
 • dfd-icon-tumble_dry_normal_no_heat
 • dfd-icon-tumble_dry_permanent_press
 • dfd-icon-wet_cleaning
 • dfd-icon-baby_mobile
 • dfd-icon-baby_monitor
 • dfd-icon-ballon
 • dfd-icon-bottle_12
 • dfd-icon-bottle_22
 • dfd-icon-crib
 • dfd-icon-diaper_1
 • dfd-icon-diaper_2
 • dfd-icon-kid
 • dfd-icon-kid_crying
 • dfd-icon-kid_happy_1
 • dfd-icon-kid_happy_2
 • dfd-icon-kid_sad
 • dfd-icon-onesie
 • dfd-icon-pacifier_1
 • dfd-icon-pacifier_2
 • dfd-icon-rattle
 • dfd-icon-safety_pin
 • dfd-icon-stroller
 • dfd-icon-tricycle
 • dfd-icon-american_flag
 • dfd-icon-american_hat
 • dfd-icon-angel
 • dfd-icon-angel_heart
 • dfd-icon-balloon
 • dfd-icon-barrel
 • dfd-icon-basket
 • dfd-icon-bat
 • dfd-icon-bible
 • dfd-icon-bow
 • dfd-icon-bow_and_arrow2
 • dfd-icon-broken_heart
 • dfd-icon-broken_heart_couple
 • dfd-icon-broom
 • dfd-icon-camera
 • dfd-icon-candle_1
 • dfd-icon-candle_2
 • dfd-icon-candy
 • dfd-icon-candy_cane_1
 • dfd-icon-candy_cane_2
 • dfd-icon-cauldron
 • dfd-icon-cemetery
 • dfd-icon-christmas_tree_1
 • dfd-icon-christmas_tree_2
 • dfd-icon-church2
 • dfd-icon-clover
 • dfd-icon-coffin
 • dfd-icon-couple
 • dfd-icon-death
 • dfd-icon-devil_heart
 • dfd-icon-dinner
 • dfd-icon-dove
 • dfd-icon-drumstick
 • dfd-icon-egg_1
 • dfd-icon-egg_2
 • dfd-icon-egg_3
 • dfd-icon-elf
 • dfd-icon-email
 • dfd-icon-firework
 • dfd-icon-fish_symbol
 • dfd-icon-Frankensteins_monster
 • dfd-icon-ghost_1
 • dfd-icon-ghost_2
 • dfd-icon-gift
 • dfd-icon-gift_2
 • dfd-icon-gift_3
 • dfd-icon-gift_4
 • dfd-icon-gift_5
 • dfd-icon-gift_6
 • dfd-icon-gingerbread_man
 • dfd-icon-grave
 • dfd-icon-heart2
 • dfd-icon-heart_arrow
 • dfd-icon-heart_block
 • dfd-icon-heart_connecting
 • dfd-icon-heart_couple
 • dfd-icon-heart_price
 • dfd-icon-heart_search
 • dfd-icon-hockey_mask
 • dfd-icon-horseshoe
 • dfd-icon-inlove_couple
 • dfd-icon-leprechaun_hat
 • dfd-icon-lock_heart
 • dfd-icon-lollipop
 • dfd-icon-love_calendar
 • dfd-icon-love_couple
 • dfd-icon-love_flower
 • dfd-icon-love_key
 • dfd-icon-love_man
 • dfd-icon-love_ring
 • dfd-icon-love_search
 • dfd-icon-love_woman
 • dfd-icon-marker_love
 • dfd-icon-mistletoe
 • dfd-icon-mittens
 • dfd-icon-note2
 • dfd-icon-ornament_1
 • dfd-icon-ornament_2
 • dfd-icon-ornament_3
 • dfd-icon-ornament_4
 • dfd-icon-ornament_5
 • dfd-icon-phone2
 • dfd-icon-photo3
 • dfd-icon-pilgrim_hat
 • dfd-icon-presents
 • dfd-icon-price_tag2
 • dfd-icon-pumpkin_1
 • dfd-icon-pumpkin_2
 • dfd-icon-rabbit
 • dfd-icon-reindeer
 • dfd-icon-rings
 • dfd-icon-romantic_movie
 • dfd-icon-rose
 • dfd-icon-sad_heart
 • dfd-icon-santa_hat
 • dfd-icon-sants_claus
 • dfd-icon-skull
 • dfd-icon-sleigh_1
 • dfd-icon-sleigh_2
 • dfd-icon-smile_heart
 • dfd-icon-snow_globe
 • dfd-icon-snowflake_1
 • dfd-icon-snowflake_2
 • dfd-icon-snowflake_3
 • dfd-icon-snowflake_4
 • dfd-icon-snowflake_5
 • dfd-icon-snowman
 • dfd-icon-stemware
 • dfd-icon-stocking
 • dfd-icon-tulip
 • dfd-icon-user_heart
 • dfd-icon-vampire
 • dfd-icon-wings_heart
 • dfd-icon-witch_hat
 • dfd-icon-wreath
 • dfd-icon-zombie
 • dfd-icon-aluminum_can
 • dfd-icon-apple
 • dfd-icon-avocado
 • dfd-icon-beaker
 • dfd-icon-beer
 • dfd-icon-blender
 • dfd-icon-bottle
 • dfd-icon-bread
 • dfd-icon-burger
 • dfd-icon-cake
 • dfd-icon-carrot
 • dfd-icon-champagne
 • dfd-icon-cheese
 • dfd-icon-chef_hat
 • dfd-icon-cherry
 • dfd-icon-chicken
 • dfd-icon-cleaver
 • dfd-icon-cocktail
 • dfd-icon-coffee
 • dfd-icon-coffee_grains
 • dfd-icon-coffee_grinder
 • dfd-icon-coffee_pot
 • dfd-icon-coffee_to_go
 • dfd-icon-corkscrew
 • dfd-icon-croissant
 • dfd-icon-cupcake
 • dfd-icon-cutlery
 • dfd-icon-drink
 • dfd-icon-fish
 • dfd-icon-french_press
 • dfd-icon-fridge2
 • dfd-icon-fried_egg
 • dfd-icon-fry_pan
 • dfd-icon-gingerbread_man2
 • dfd-icon-glass
 • dfd-icon-grape
 • dfd-icon-grater
 • dfd-icon-grinding_bowl
 • dfd-icon-ice_cream
 • dfd-icon-ice_cream_2
 • dfd-icon-juicer
 • dfd-icon-kettle
 • dfd-icon-ladle
 • dfd-icon-lemon
 • dfd-icon-martini
 • dfd-icon-microwave
 • dfd-icon-mixer
 • dfd-icon-mushroom
 • dfd-icon-onion
 • dfd-icon-orange
 • dfd-icon-piece_of_cake
 • dfd-icon-pizza
 • dfd-icon-plate
 • dfd-icon-platter
 • dfd-icon-pot
 • dfd-icon-rolling_pin
 • dfd-icon-salt_and_pepper
 • dfd-icon-sausage_1
 • dfd-icon-sausage_2
 • dfd-icon-scale
 • dfd-icon-shaker
 • dfd-icon-skewers
 • dfd-icon-slice_of_orange
 • dfd-icon-stove
 • dfd-icon-strawberry
 • dfd-icon-tea
 • dfd-icon-toaster
 • dfd-icon-wheat
 • dfd-icon-whiskey
 • dfd-icon-wine
 • dfd-icon-angry
 • dfd-icon-angry_2
 • dfd-icon-child
 • dfd-icon-confused
 • dfd-icon-crying
 • dfd-icon-cyclopes
 • dfd-icon-dead
 • dfd-icon-funny
 • dfd-icon-greedy
 • dfd-icon-happy_1
 • dfd-icon-happy_2
 • dfd-icon-happy_3
 • dfd-icon-lips_sealed
 • dfd-icon-love
 • dfd-icon-relax
 • dfd-icon-sad_1
 • dfd-icon-sad_2
 • dfd-icon-sad_3
 • dfd-icon-sad_4
 • dfd-icon-shock
 • dfd-icon-silence
 • dfd-icon-sleepy
 • dfd-icon-smart
 • dfd-icon-speechless
 • dfd-icon-star3
 • dfd-icon-surprised
 • dfd-icon-tongue_1
 • dfd-icon-tongue_2
 • dfd-icon-wink
 • dfd-icon-zombie2
 • dfd-icon-email_1
 • dfd-icon-email_2
 • dfd-icon-email_3
 • dfd-icon-email_attention
 • dfd-icon-email_block
 • dfd-icon-email_check
 • dfd-icon-email_clock
 • dfd-icon-email_close
 • dfd-icon-email_doc
 • dfd-icon-email_download
 • dfd-icon-email_edit
 • dfd-icon-email_like
 • dfd-icon-email_lock
 • dfd-icon-email_minus
 • dfd-icon-email_open
 • dfd-icon-email_plus
 • dfd-icon-email_reload
 • dfd-icon-email_search
 • dfd-icon-email_send
 • dfd-icon-email_settings
 • dfd-icon-email_star
 • dfd-icon-email_upload
 • dfd-icon-mailbox_1
 • dfd-icon-mailbox_2
 • dfd-icon-send_mail
 • dfd-icon-barrel_1
 • dfd-icon-barrel_2
 • dfd-icon-battery_1
 • dfd-icon-battery_2
 • dfd-icon-bulb_fluorescent
 • dfd-icon-bulb_fluorescent_2
 • dfd-icon-bulb_leaf
 • dfd-icon-bulb_sun
 • dfd-icon-chemistry_leaf
 • dfd-icon-CO2
 • dfd-icon-eco
 • dfd-icon-faucet_1
 • dfd-icon-faucet_2
 • dfd-icon-faucet_3
 • dfd-icon-flower_1
 • dfd-icon-flower_2
 • dfd-icon-flower_energy
 • dfd-icon-green_home_1
 • dfd-icon-green_home_2
 • dfd-icon-hand_globe
 • dfd-icon-hand_leaf
 • dfd-icon-hand_leafs
 • dfd-icon-hands_leaf
 • dfd-icon-jerrycan
 • dfd-icon-leaf
 • dfd-icon-leaf_energy
 • dfd-icon-leafs
 • dfd-icon-oil_rig
 • dfd-icon-outlet_1
 • dfd-icon-outlet_2
 • dfd-icon-power_plant_1
 • dfd-icon-power_plant_2
 • dfd-icon-radiation
 • dfd-icon-solar_energy
 • dfd-icon-sun_energy
 • dfd-icon-transmission_tower
 • dfd-icon-trash_eco
 • dfd-icon-tree2
 • dfd-icon-watering_can
 • dfd-icon-windmill
 • dfd-icon-check_folder
 • dfd-icon-close_folder
 • dfd-icon-cloud_folder
 • dfd-icon-deleted_folder
 • dfd-icon-favorite_folder
 • dfd-icon-film_folder
 • dfd-icon-folder
 • dfd-icon-HTML_folder
 • dfd-icon-image_folder
 • dfd-icon-incoming_folder
 • dfd-icon-lock_folder
 • dfd-icon-love_folder
 • dfd-icon-minus_folder
 • dfd-icon-music_folder
 • dfd-icon-outgoing_folder
 • dfd-icon-plus_folder
 • dfd-icon-search_folder
 • dfd-icon-settings_folder
 • dfd-icon-trash_folder
 • dfd-icon-unlock_folder
 • dfd-icon-audio_doc
 • dfd-icon-contact_doc
 • dfd-icon-copy_doc
 • dfd-icon-deleted_doc
 • dfd-icon-diagram_doc
 • dfd-icon-doc_check
 • dfd-icon-doc_close
 • dfd-icon-doc_minus
 • dfd-icon-doc_money
 • dfd-icon-doc_plus
 • dfd-icon-document
 • dfd-icon-favorite_doc
 • dfd-icon-film_doc
 • dfd-icon-HTML_doc
 • dfd-icon-image_doc
 • dfd-icon-info_doc
 • dfd-icon-key_doc
 • dfd-icon-link_doc
 • dfd-icon-list_doc
 • dfd-icon-lock_doc
 • dfd-icon-love_doc
 • dfd-icon-play_doc
 • dfd-icon-search_doc
 • dfd-icon-settings_doc
 • dfd-icon-table_doc
 • dfd-icon-unknown_doc
 • dfd-icon-unlock_doc
 • dfd-icon-warning_doc
 • dfd-icon-watch_doc
 • dfd-icon-zip_doc
 • dfd-icon-audio_doc2
 • dfd-icon-contact_doc2
 • dfd-icon-copy_doc2
 • dfd-icon-deleted_doc2
 • dfd-icon-diagram_doc2
 • dfd-icon-doc_check2
 • dfd-icon-doc_close2
 • dfd-icon-doc_minus2
 • dfd-icon-doc_money2
 • dfd-icon-doc_plus2
 • dfd-icon-document2
 • dfd-icon-favorite_doc2
 • dfd-icon-film_doc2
 • dfd-icon-HTML_doc2
 • dfd-icon-image_doc2
 • dfd-icon-info_doc2
 • dfd-icon-key_doc2
 • dfd-icon-link_doc2
 • dfd-icon-list_doc2
 • dfd-icon-lock_doc2
 • dfd-icon-love_doc2
 • dfd-icon-play_doc2
 • dfd-icon-search_doc2
 • dfd-icon-settings_doc2
 • dfd-icon-table_doc2
 • dfd-icon-unknown_doc2
 • dfd-icon-unlock_doc2
 • dfd-icon-warning_doc2
 • dfd-icon-watch_doc2
 • dfd-icon-zip_doc2
 • dfd-icon-anchor_add
 • dfd-icon-anchor_delete
 • dfd-icon-bounding_box_1
 • dfd-icon-bounding_box_2
 • dfd-icon-circle
 • dfd-icon-crop
 • dfd-icon-distribute_bottom
 • dfd-icon-distribute_center
 • dfd-icon-distribute_top
 • dfd-icon-flip_horizontal
 • dfd-icon-flip_vertical
 • dfd-icon-magic_wand_1
 • dfd-icon-magic_wand_2
 • dfd-icon-palette
 • dfd-icon-pen2
 • dfd-icon-pencil
 • dfd-icon-resize
 • dfd-icon-ruler_1
 • dfd-icon-ruler_2
 • dfd-icon-scale_down
 • dfd-icon-scale_up
 • dfd-icon-spray_1
 • dfd-icon-spray_2
 • dfd-icon-stamp
 • dfd-icon-vector_1
 • dfd-icon-vector_2
 • dfd-icon-vector_3
 • dfd-icon-vertical_align_bottom
 • dfd-icon-vertical_align_center
 • dfd-icon-vertical_align_top
 • dfd-icon-bluetooth
 • dfd-icon-ethernet
 • dfd-icon-folder_network
 • dfd-icon-hard_drive
 • dfd-icon-link
 • dfd-icon-link_broken
 • dfd-icon-microchip_1
 • dfd-icon-microchip_2
 • dfd-icon-network2
 • dfd-icon-notebook_network
 • dfd-icon-PC_connection_1
 • dfd-icon-PC_connection_2
 • dfd-icon-PC_connection_3
 • dfd-icon-PC_network
 • dfd-icon-PC_no_connection
 • dfd-icon-PC_phone_connection
 • dfd-icon-pc_wifi
 • dfd-icon-phone_wifi_1
 • dfd-icon-phone_wifi_2
 • dfd-icon-plug_1
 • dfd-icon-plug_2
 • dfd-icon-projector_1
 • dfd-icon-projector_2
 • dfd-icon-ram
 • dfd-icon-remote_control_1
 • dfd-icon-remote_control_2
 • dfd-icon-router_1
 • dfd-icon-router_2
 • dfd-icon-router_network
 • dfd-icon-satellite_1
 • dfd-icon-satellite_2
 • dfd-icon-satellite_dish_1
 • dfd-icon-satellite_dish_2
 • dfd-icon-satellite_PC_connection
 • dfd-icon-satellite_phone_connection
 • dfd-icon-settings_12
 • dfd-icon-settings_22
 • dfd-icon-signal_1
 • dfd-icon-signal_2
 • dfd-icon-signal_3
 • dfd-icon-signal_4
 • dfd-icon-signal_strength_1
 • dfd-icon-signal_strength_2
 • dfd-icon-signal_strength_3
 • dfd-icon-signal_strength_4
 • dfd-icon-signal_strength_5
 • dfd-icon-USB
 • dfd-icon-USB_flash_drive
 • dfd-icon-walkie_talkie
 • dfd-icon-wifi
 • dfd-icon-apron
 • dfd-icon-babydoll
 • dfd-icon-bag2
 • dfd-icon-bathrobe
 • dfd-icon-beanie
 • dfd-icon-belt
 • dfd-icon-boots
 • dfd-icon-bow_tie
 • dfd-icon-bowler
 • dfd-icon-bra
 • dfd-icon-briefs
 • dfd-icon-cloche
 • dfd-icon-coat_1
 • dfd-icon-coat_2
 • dfd-icon-dress2
 • dfd-icon-dress_long_sleeves
 • dfd-icon-glasses_1
 • dfd-icon-glasses_2
 • dfd-icon-high_heel
 • dfd-icon-hoodi
 • dfd-icon-jacket
 • dfd-icon-jersey
 • dfd-icon-long_sleeve
 • dfd-icon-mexican_hat
 • dfd-icon-mittens2
 • dfd-icon-pants2
 • dfd-icon-polo
 • dfd-icon-ranger_hat
 • dfd-icon-scarf
 • dfd-icon-shirt_1
 • dfd-icon-shirt_2
 • dfd-icon-shirt_tie
 • dfd-icon-shorts_1
 • dfd-icon-shorts_2
 • dfd-icon-skirt_pleat
 • dfd-icon-skirt_round
 • dfd-icon-sneaker
 • dfd-icon-sock
 • dfd-icon-strapless
 • dfd-icon-sunglasses
 • dfd-icon-sweatshirt
 • dfd-icon-tank_top
 • dfd-icon-teddy
 • dfd-icon-tie
 • dfd-icon-top_hat
 • dfd-icon-trapper
 • dfd-icon-umbrella2
 • dfd-icon-undergarments
 • dfd-icon-waistcoat
 • dfd-icon-wallet
 • dfd-icon-chat_1
 • dfd-icon-chat_2
 • dfd-icon-chat_3
 • dfd-icon-chat_alert
 • dfd-icon-chat_attention
 • dfd-icon-chat_block
 • dfd-icon-chat_bubbles
 • dfd-icon-chat_check
 • dfd-icon-chat_close
 • dfd-icon-chat_edit
 • dfd-icon-chat_info
 • dfd-icon-chat_like
 • dfd-icon-chat_minus
 • dfd-icon-chat_plus
 • dfd-icon-chat_question
 • dfd-icon-chat_quote
 • dfd-icon-chat_smile
 • dfd-icon-chat_star
 • dfd-icon-cloud_chat_1
 • dfd-icon-cloud_chat_2
 • dfd-icon-comment_1
 • dfd-icon-comment_2
 • dfd-icon-comment_3
 • dfd-icon-comment_alert
 • dfd-icon-comment_attention
 • dfd-icon-comment_block
 • dfd-icon-comment_check
 • dfd-icon-comment_close
 • dfd-icon-comment_edit
 • dfd-icon-comment_info
 • dfd-icon-comment_like
 • dfd-icon-comment_minus
 • dfd-icon-comment_plus
 • dfd-icon-comment_question
 • dfd-icon-comment_quote
 • dfd-icon-comment_smile
 • dfd-icon-comment_star
 • dfd-icon-comments_1
 • dfd-icon-comments_2
 • dfd-icon-talking
 • dfd-icon-blind
 • dfd-icon-brain_1
 • dfd-icon-brain_2
 • dfd-icon-eay
 • dfd-icon-eye3
 • dfd-icon-eye_closed
 • dfd-icon-finger
 • dfd-icon-fingerprint
 • dfd-icon-fingerprint_block
 • dfd-icon-fingerprint_check
 • dfd-icon-fingerprint_cross
 • dfd-icon-fingerprint_minus
 • dfd-icon-fingerprint_plus
 • dfd-icon-fingerprint_settings
 • dfd-icon-foot
 • dfd-icon-footprint
 • dfd-icon-hand
 • dfd-icon-hand_middle_finger
 • dfd-icon-hand_rock
 • dfd-icon-kidneys
 • dfd-icon-lips
 • dfd-icon-liver
 • dfd-icon-lungs
 • dfd-icon-moustache_1
 • dfd-icon-moustache_2
 • dfd-icon-nose_1
 • dfd-icon-nose_2
 • dfd-icon-penis
 • dfd-icon-stomach
 • dfd-icon-uterus
 • dfd-icon-aquarius
 • dfd-icon-aries
 • dfd-icon-cancer
 • dfd-icon-capricorn
 • dfd-icon-ceres
 • dfd-icon-chiron
 • dfd-icon-earth2
 • dfd-icon-gemini
 • dfd-icon-juno
 • dfd-icon-jupiter
 • dfd-icon-leo
 • dfd-icon-libra
 • dfd-icon-mars
 • dfd-icon-mercury
 • dfd-icon-moon
 • dfd-icon-neptune
 • dfd-icon-node_north
 • dfd-icon-node_south
 • dfd-icon-pallas
 • dfd-icon-pisces
 • dfd-icon-pluto
 • dfd-icon-sagittarius
 • dfd-icon-saturn
 • dfd-icon-scorpio
 • dfd-icon-sun
 • dfd-icon-taurus
 • dfd-icon-uranus
 • dfd-icon-venus
 • dfd-icon-vesta
 • dfd-icon-vigro
 • dfd-icon-actual_size
 • dfd-icon-back_to_finish
 • dfd-icon-back_to_start
 • dfd-icon-big_1
 • dfd-icon-big_2
 • dfd-icon-down_1
 • dfd-icon-down_2
 • dfd-icon-down_3
 • dfd-icon-down_4
 • dfd-icon-down_5
 • dfd-icon-down_6
 • dfd-icon-down_left
 • dfd-icon-down_right
 • dfd-icon-download_1
 • dfd-icon-download_2
 • dfd-icon-download_3
 • dfd-icon-exit
 • dfd-icon-expand
 • dfd-icon-fork
 • dfd-icon-full_screen
 • dfd-icon-infinity
 • dfd-icon-left_1
 • dfd-icon-left_2
 • dfd-icon-left_3
 • dfd-icon-left_4
 • dfd-icon-left_5
 • dfd-icon-left_6
 • dfd-icon-left_down_1
 • dfd-icon-left_down_2
 • dfd-icon-left_right_1
 • dfd-icon-left_right_2
 • dfd-icon-left_up_1
 • dfd-icon-left_up_2
 • dfd-icon-merge
 • dfd-icon-move_1
 • dfd-icon-move_2
 • dfd-icon-move_3
 • dfd-icon-move_4
 • dfd-icon-move_5
 • dfd-icon-move_6
 • dfd-icon-move_7
 • dfd-icon-narrow
 • dfd-icon-recycle
 • dfd-icon-refresh
 • dfd-icon-reload
 • dfd-icon-repeat_1
 • dfd-icon-repeat_2
 • dfd-icon-right_1
 • dfd-icon-right_2
 • dfd-icon-right_3
 • dfd-icon-right_4
 • dfd-icon-right_5
 • dfd-icon-right_6
 • dfd-icon-right_down_1
 • dfd-icon-right_down_2
 • dfd-icon-right_up_1
 • dfd-icon-right_up_2
 • dfd-icon-rotate_1
 • dfd-icon-rotate_2
 • dfd-icon-shuffle
 • dfd-icon-small_1
 • dfd-icon-small_2
 • dfd-icon-swith
 • dfd-icon-transfer_12
 • dfd-icon-transfer_22
 • dfd-icon-up_1
 • dfd-icon-up_2
 • dfd-icon-up_3
 • dfd-icon-up_4
 • dfd-icon-up_5
 • dfd-icon-up_6
 • dfd-icon-up_down_1
 • dfd-icon-up_down_2
 • dfd-icon-up_left_1
 • dfd-icon-up_left_2
 • dfd-icon-up_right_1
 • dfd-icon-up_right_2
 • dfd-icon-upload_1
 • dfd-icon-upload_2
 • dfd-icon-upload_3
 • dfd-icon-ant
 • dfd-icon-bear
 • dfd-icon-beaver
 • dfd-icon-bee
 • dfd-icon-birdcage
 • dfd-icon-bone
 • dfd-icon-butterfly
 • dfd-icon-cat
 • dfd-icon-cock
 • dfd-icon-cow
 • dfd-icon-crab
 • dfd-icon-dog
 • dfd-icon-fish2
 • dfd-icon-fishbowl
 • dfd-icon-goat
 • dfd-icon-ladybug
 • dfd-icon-lion
 • dfd-icon-lizard_1
 • dfd-icon-lizard_2
 • dfd-icon-mouse3
 • dfd-icon-panda
 • dfd-icon-paw_print
 • dfd-icon-pig_1
 • dfd-icon-pig_2
 • dfd-icon-scorpion
 • dfd-icon-sheep
 • dfd-icon-shrimp
 • dfd-icon-snake
 • dfd-icon-spider
 • dfd-icon-turtle